Menu
Your Cart

Kvkk

AĞAÇ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Değerli Üyemiz;

AĞAÇ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Gerçekleştireceğimiz eğitim ve organizasyonlara dair web sayfamız üzerinden yapacağınız başvurular ile aramızdaki iletişimin tesis edilmesi, ileriye yönelik iş, işlemler ve kayıtların daha hızlı aksiyon alınması maksadıyla;

• Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası)
• İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi)
• Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk)
• Hesap Bilgisi (banka işlemi ve rezervasyon amaçları için)
• Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, seyahat ederken cam kenarı veya koridor tarafı, koltuk gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

2.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

A. Konaklama aktiviteleri:
• Oda rezervasyonu
• Otele giriş ve ödeme
• Bir konaklama sırasında odanın mini barında, otel barında veya restoranında yeme/içme
• İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

B. Seyahat aktiviteleri
• Uçak rezervasyonu
• Uçak bileti ödeme
• CİP, VİP, Hızlı Geçiş talep ve ödemeleri
• Gemi Turları
• Araç Kiralama ve Transfer Hizmetleri

C. Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
• Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve toptancıları, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri

D. İnternet aktiviteleri:
• Şirket web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
• Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Şirket sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

E. Etkinlik
• Kongre ve toplantı gibi organizasyonlarda bilet, otel, araç, teknik firma, hostes kiralama vb.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında, hizmet süreçlerimizin yürütülebilmesi ve/veya Şirket’in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Şirket’in ilgili departmanları ve yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

• Elden, ilgililere ait web sitesi, elektronik posta, posta, referanslar aracılığıyla veya in çalıştığı çözüm ortakları, tedarikçiler ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;
• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, e-mail, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile.
Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;

i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.

Şirket, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek- vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

A. Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları Şirketimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz.

Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

B. Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hallerde, sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

A. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
B. Yurtiçi, yurtdışı ve gemi ile konaklamanızı yönetmek ve otel ile ilgili hizmetlerimizi aşağıdaki alanlarda geliştirmek:
• Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
• Odalara erişimi yönetmek
• Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek
• Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markaları tanıtmak ve ihtiyaçlarınızla isteklerinizi daha iyi anlamak amacıyla kişisel verilerinizi müşterilere yönelik pazarlama programında işlemek
• İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak
• Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek
• Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek:
• Müşteri veri tabanı ile ilgili ayrıntılar sağlamak
• Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemleri
• Gelecekteki davranışları tahmin etmek ve öngörmek
• İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek
• Müşteriler bir Grup web sitesini ziyaret ettiğinde veya rezervasyon yaptırdığında teklif gönderme aracı için bağlam verileri sağlamak
• Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve yönetmek
• Size bültenler, promosyonlar ve turizm, otel veya hizmet teklifleri göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek
• Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini yönetme
• İtiraz etme hakkını dikkate almak
• Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek
• İddiaları/şikayetleri yönetmek
• Müşteri memnuniyet programımızın avantajlarını sunmak.
• Özellikle aşağıdaki alanlarda Şirketimizin web sitesi kullanımınızı güvence altına almak ve geliştirmek:
• Güvenlik ve sahtekarlık önleme sistemleri uygulamak.
• İlgili mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin muhasebe belgelerinin saklanması).

C. BİLET İŞLEMLERİNİZ İLE İLGİLİ VERİLERİNİZ

• Seyahat eden yolcularımızın açık rızaları doğrultusunda sonraki işlemlerin daha hızlı yürütülmesi adına kişisel bilgilerini kayıt altına alınması ve daha sonraki seyahatlerde kullanılması, (TC, adres, telefon, koltuk tercihi, havayolu üyelik numarası vs gibi bilgiler)
• Yine seyahat eden yolcularımızın bilet kesilme işlemlerinin tamamlanması akabinde bu sefer bilet numarası, seyahat tarihi, parkur vs gibi biletin bilgilerinin kayıt altına alınması

D. VİZE HİZMETLERİ

• İlgilinin Vize için gerekli bütün evraklarının Vize almak amacıyla firmamız tarafından amaca uygun kullanılması ve pasaporta işlenmesi,
• Pasaportun ve ilgili evrakların sahibine veyahut vekil tayin ettiği kişiye teslimine kadar firmamızda muhafaza edilmesi

E. TRANSFER
• Alan transferi ve şoförlü araç taleplerinde bulunulan yolcunun adı, TC kimlik numarası, uçuş bilgisi, adresi ve telefonunun alınması ve transferi için taşere edilen veya firmamızın kendi bünyesindeki şoföre aktarılması,
• Transfer işlemi tamamlanmasından en geç 1 hafta sonra ilgililerin verilerinin silinmesi

F. MUHASEBESEL YÜKÜMLÜLÜKLER

• Müşterilere verilecek mali raporlar çerçevesinde seyahat eden yolcuların mali safahatı (konaklama-bilet-transfer ücreti, tarihi ve detayları vs.) ile ilgili verilerin muhasebe departmanı ile paylaşılması
• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak

Organizasyonumuzun yönetilmesi amacıyla kişisel bilgilerinizin şirketimiz içinde tüm ilgili birimlerle paylaşılmakta ve talep doğrultusunda veya kişisel veriler ile ilgili şirket politikası kapsamında yer alan süre sonunda tüm birimlerin datalarından silinmesi sağlanmaktadır. Bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesindeki en temel amaç sizleri daha iyi ağırlamak ve siz değerli müşterilerimizin hizmetlerimizden daha fazla ve kesintisiz olarak yararlanmasıdır.

6.Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin, sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait operasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/taşeron (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla TKHK başta olmak üzere bilcümle tüketici mevzuatı ile acentelik faaliyetleri gösteren şirketlerin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlara, kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere, bilgileri istemeye kanunen yetkili mercilerine, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla şirketimizi denetleyen, şirketimizce kontrol edilen veya şirketimiz ile ortak kontrol altında olan şirketlere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi ve yurt dışı iştiraklerimize, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşlara, tedarikçi ve/veya taşeron firmalarına, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş sağlığı ve güvenliği danışmanları, sağlık hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketlerine, güvenlik şirketlerine, barındırma hizmet sağlayıcılarına ( hosting servisleri), kargo şirketlerine, hukuk bürolarına, araştırma ve eğitim şirketlerine kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte sözleşme süresince ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla, fonksiyonlarımızın birlikte yürütüldüğü şirketler tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz bu şirketlere gerektiği zaman aktarılmaktadır. Şirket’imizce; yurt içinde ve yurt dışında farklı firmalar ile çalışılmakta olup, ilgili firmaların, destek sağlamak amacıyla zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve işin sürekliliği ve verimliliği açısından Şirket’in kontrolü ile kişisel verilere erişim sağlanabilmektedir. Bu bağlamda kişisel verilerinize erişim, yurt içinde ve yurt dışında aktarım imkanı da olmaktadır. Verilerinizin yurt içi ve yurt dışına aktarılması esnasında Şirket’imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Şirket’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

8. İş Yerimizin Kamera ile Gözetimi

İş yerimizin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve binanın dış cepheleri tesis güvenliği, müşteri güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK tahtındaki haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi birtakım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Şirket’in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile yalnızca ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinde öngörülen süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

9. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:
i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. v. ve vi. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.alabanda.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Cinnah Cad. No:67/B Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile alabandaturizm@hs02.kep.tr adresine ya da var ise daha öncesinde Şirketimize bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile kvkk@alabanda.com.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu Aşağıdaki Linklerde İndirebilirsiniz:
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu (pdf)
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu (doc)