Menu
Your Cart

Aydınlatma Metni

AĞAÇ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

                                                                                                                                             

Değerli Üyemiz;

AĞAÇ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar,

İşlenmesine özellikle dikkat edilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; 

-        Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesi,

-        Gerçekleştireceğimiz eğitim ve organizasyonları uyarlamak ve özelleştirmek,

-        Başvuruların toplanılması,

-        Eğitim faaliyetlerimizin verimlilik denetimi, planı ve icrası,

-        Eğitim içeriklerinin sunulması,

-        Şirketimiz ile aranızdaki iletişimin tesis edilmesi,

-        Memnuniyetinize yönelik işlemlerin yürütülmesi,

-        Destek hizmetlerimizin yürütülmesi,

-        Pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

-        Finansal süreçlerin gerçekleştirilmesi,

-        Gelecekteki taleplerin ön görülmesi, tercihlerin bilinmesi ve yönetilmesi

-        Öneri, istek ve şikayetlerinizin değerlendirilip cevaplandırılması,

-        Teşekkür, kutlama, hatırlatma gibi bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,

-        Bültenler gönderilmesi, telefon ile iletişime geçilmesi,

-        Kanuni yükümlülüklerimizin gereği gibi yerine getirilmesi,

-        Daha iyi hizmette bulunabilmemiz için fiziki ve dijital mecralarda şirketimizin geliştirilmesi

 Amaçlarıyla işlenmektedir.


3. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz 

 • Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi)
 • Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi
 • Üyelik Bilgisi (kullanıcı adı, şifre)
 • Finans Verisi (Kredi kartı ve banka detaylarınızı içeren bilgileriniz Iyzico (iyzi ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenmekte olup, şirketimiz tarafından herhangi bir finansal veri işlenmemektedir.)
 • İnternet Trafiği Verisi
  (Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

  4. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı ve İşlenme Yöntemi

  Şirketimizin hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında, hizmet süreçlerimizin yürütülebilmesi ve/veya Şirket’in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Şirket’in ilgili departmanları ve yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

  • Elden, web sitesi, mobil uygulama, sms kanalı, elektronik posta, posta, referanslar aracılığıyla veya in çalıştığı çözüm ortakları, tedarikçiler ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;
  • Yüz yüze, kayıt, ödeme, talep, form, telefon, e-mail, telekonferans, video konferans, faks vb yöntemlerle edinilen bilgiler ile işlenmektedir.

   

  5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Hukuki Sebep

  Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

   

  Kişisel verileriniz; başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, elektronik posta, IP adresi) tarafımızla paylaşması ve Platform’da “Kullanıcı” kaydının oluşturulması ve Platforma giriş yapılması halinde Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek ve gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

  Bu kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir.

  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.


  6. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi Aktarımı

  Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen ve belirtilen şekilde toplanan yine yukarıdaki gerekçeler ile işlenen kişisel verileriniz; iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifasının sağlanması için şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşlara, tedarikçi ve/veya taşeron firmalarına, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, ortak sağlık ve güvenlik birimlerine, barındırma hizmet sağlayıcılarına ( hosting servisleri), kargo şirketlerine, hukuk bürolarına, araştırma ve eğitim şirketlerine kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   

  7. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir.

  Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal[1] mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Şirket’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.


  8. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

   KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • v. ve vi. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

  9. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yollarınız

  Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.agacegitim.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Cinnah Cad. No: 44/7 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; var ise daha öncesinde Şirketimize bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile kvkk@agacegitim.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.


  Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız. 

  Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu Aşağıdaki Linklerde İndirebilirsiniz:

  Veri Sorumlusuna Başvuru Formu (pdf)
  Veri Sorumlusuna Başvuru Formu (doc)

   

     [1] Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir.